Katalóg tovaru

GDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov ( "Zásady") predstavujú základné princípy, ktorými sa Vít Jan, Brno-Královo Pole, Královo Pole, Vodova 1556 / 18a, IČO: 66589339 ( "Spoločnosť") riadi pri získavaní a spracovaní osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR") ;  zákon č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov ( "Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti"); a     zákon č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov ( "Zákon o elektronických komunikáciách"). Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby zúčastňujúce webové stránky Spoločnosti https://www.perlomat.sk ( "Webové stránky"), a to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.

 

Čo sú to osobné údaje

 

Osobné údaje, ktoré o vás Spoločnosť zhromažďuje sama Pri návšteve našich Webových stránok môže Spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie potrebné pre to, aby bol zabezpečený riadny a pohodlný prevádzku Webových stránok. Takýmito informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP), soužící na pripojenie Vášho počítača k internetu, Vaše registračné údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o Vašej návšteve, vrátane platného Uniform Resource Locator (URL) , cestu na az Webových stránok (vrátane dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby počas sťahovania, dĺžku návštev určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutia a umiestnenie myši) či spôsob opúšťaní stránky. Tieto osobné údaje Spoločnosť využíva k správe a zlepšovanie Webových stránok a na účely zabezpečenia interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, výskumu, štatistických účelov a evidenciu početnosti náhľadov. Tieto Osobné údaje je možné ďalej využiť na meranie účinnosti reklamy a k poskytovaniu relevantné inzercie.

 

Poskytovanie osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré o vás Spoločnosť získa môžu byť odovzdávané [v rámci skupiny [●], tj. Prepojeným osobám Spoločnosti;] a tretím osobám ( "Spracovatelia"), ktoré Spoločnosti pomáhajú plniť jej zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. Doručovanie služby ). Spoločnosť odovzdáva Osobné údaje iba tým Spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočné úrovne zabezpečenia Vašich Osobných údajov a tieto Osobné údaje spracovávajú výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. V tomto zmysle môže Spoločnosť odovzdávať Osobné údaje týmto Spracovateľom: externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti Spoločnosti; poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku; poskytovateľom poštových a doručovateľských služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných Spoločnosťou; správcovi Webových stránok. Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná poskytnúť Vaše Osobné údaje tretím osobám (napr. Orgánom činným v trestnom konaní) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Prostriedky ochrany osobných údajov

 

Na ochranu a minimalizácie rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom Spoločnosť prijala organizačné a technické opatrenia. Medzi tieto opatrenia patrí: organizačné obmedzenia zužujúci okruh osôb oprávnených prichádzať do styku s Osobnými údajmi; a technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii. Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú poučené o ochrane osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.

 

Dĺžka uchovávania Osobných údajov

 

Spoločnosť Osobné údaje uchováva len po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie svojich zmluvných záväzkov a pre plnenie povinností, ktoré pre spoločnosť vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na základe Vášho súhlasu Spoločnosť uchováva len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu Vašich Osobných údajov Spoločnosť tieto Osobné dáta a všetky ich existujúce kópie zlikviduje.

 

Cookies

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. Cookies, čo sú textové súbory malého rozsahu ( "Cookies"), ktoré sú odosielané zo servera Spoločnosti do Vášho prehliadača, a pri Vašej opätovnej návšteve Webových stránok sú zaslané späť na server Spoločnosti. Tým Cookies umožňujú Spoločnosti rozpoznať Váš prehliadač, zapamätať si informácie o Vašej predchádzajúcej aktivite na Webových stránkach, a prispôsobiť tak obsah Webových stránok Vašim potrebám. Spoločnosť využíva nasledujúcich druhov Cookies: [Cookies prvých strán, ktoré umožňujú základnú prevádzku a funkčnosť Webových stránok, a bez ktorých by nebolo možné obsah webovskej stránky správne zobraziť;]  [Technické Cookies, ktoré umožňujú analyzovať využitie Webových stránok, zaistiť bezpečné prihlásenie, zapamätať si priebeh vyplňovaní Vašej objednávky, uloženie registračných údajov a obsahu nákupného košíka;] [Reklamné Cookies, ktoré umožňujú zobrazenie cielenej reklamy, zdieľanie Webových stránok na sociálnych sieťach či vkladanie komentárov k produktom.] Cookies je možné odstrániť pomocou nastavenia Vášho prehliadača. Ten je rovnako možné nastaviť tak, Cookies automaticky neboli ukladané. Ak však zablokujete, vypnete či inak odmietnete niektoré Cookies, Webové stránky sa nemusia zobrazovať správne alebo nebude možné využívať niektoré služby či funkcie Webových stránok.

 

Práva dotknutých osôb

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Vám patrí nasledujúce predpisy na ochranu Osobných údajov zaručená práva: právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe; právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám o tom, ktoré Vaše Osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané; právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípade tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov; právo na vymazanie spracúvaných Osobných údajov; právo na obmedzenie spracovanie Osobných údajov; právo získať Osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému osobe; právo byť informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov; právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov; a právo podať sťažnosť u dozorného úradu, tj. na Úrade pre ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, poprípade dátovú schránkou na adresu qkbaa2n. Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u Spoločnosti, ako správca údajov písomne ​​na nižšie uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@perlomat.cz. / Vít Jan, Brno, Královo Pole, Vodova 1556/18a, 61200

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25. 5. 2018.