Katalóg tovaru

Obchodné podmienky

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov ( "Zásady") predstavujú základné princípy, ktorými sa Marcela Janová, Brno-Královo Pole, Královo Pole, Vodova 1556 / 18a, IČO: 01740253 ( "Spoločnosť") riadi pri získavaní a spracovaní osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR") ;  zákon č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov ( "Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti"); a     zákon č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov ( "Zákon o elektronických komunikáciách"). Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby zúčastňujúce webové stránky Spoločnosti https://www.perlomat.sk ( "Webové stránky"), a to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.

 

Čo sú to osobné údaje

 

Osobné údaje, ktoré o vás Spoločnosť zhromažďuje sama Pri návšteve našich Webových stránok môže Spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie potrebné pre to, aby bol zabezpečený riadny a pohodlný prevádzku Webových stránok. Takýmito informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP), soužící na pripojenie Vášho počítača k internetu, Vaše registračné údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o Vašej návšteve, vrátane platného Uniform Resource Locator (URL) , cestu na az Webových stránok (vrátane dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby počas sťahovania, dĺžku návštev určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutia a umiestnenie myši) či spôsob opúšťaní stránky. Tieto osobné údaje Spoločnosť využíva k správe a zlepšovanie Webových stránok a na účely zabezpečenia interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, výskumu, štatistických účelov a evidenciu početnosti náhľadov. Tieto Osobné údaje je možné ďalej využiť na meranie účinnosti reklamy a k poskytovaniu relevantné inzercie.

 

Poskytovanie osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré o vás Spoločnosť získa môžu byť odovzdávané [v rámci skupiny [●], tj. Prepojeným osobám Spoločnosti;] a tretím osobám ( "Spracovatelia"), ktoré Spoločnosti pomáhajú plniť jej zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. Doručovanie služby ). Spoločnosť odovzdáva Osobné údaje iba tým Spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočné úrovne zabezpečenia Vašich Osobných údajov a tieto Osobné údaje spracovávajú výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. V tomto zmysle môže Spoločnosť odovzdávať Osobné údaje týmto Spracovateľom: externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti Spoločnosti; poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku; poskytovateľom poštových a doručovateľských služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných Spoločnosťou; správcovi Webových stránok. Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná poskytnúť Vaše Osobné údaje tretím osobám (napr. Orgánom činným v trestnom konaní) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Prostriedky ochrany osobných údajov

 

Na ochranu a minimalizácie rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom Spoločnosť prijala organizačné a technické opatrenia. Medzi tieto opatrenia patrí: organizačné obmedzenia zužujúci okruh osôb oprávnených prichádzať do styku s Osobnými údajmi; a technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii. Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú poučené o ochrane osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.

 

Dĺžka uchovávania Osobných údajov

 

Spoločnosť Osobné údaje uchováva len po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie svojich zmluvných záväzkov a pre plnenie povinností, ktoré pre spoločnosť vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na základe Vášho súhlasu Spoločnosť uchováva len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu Vašich Osobných údajov Spoločnosť tieto Osobné dáta a všetky ich existujúce kópie zlikviduje.

 

Cookies

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. Cookies, čo sú textové súbory malého rozsahu ( "Cookies"), ktoré sú odosielané zo servera Spoločnosti do Vášho prehliadača, a pri Vašej opätovnej návšteve Webových stránok sú zaslané späť na server Spoločnosti. Tým Cookies umožňujú Spoločnosti rozpoznať Váš prehliadač, zapamätať si informácie o Vašej predchádzajúcej aktivite na Webových stránkach, a prispôsobiť tak obsah Webových stránok Vašim potrebám. Spoločnosť využíva nasledujúcich druhov Cookies: [Cookies prvých strán, ktoré umožňujú základnú prevádzku a funkčnosť Webových stránok, a bez ktorých by nebolo možné obsah webovskej stránky správne zobraziť;]  [Technické Cookies, ktoré umožňujú analyzovať využitie Webových stránok, zaistiť bezpečné prihlásenie, zapamätať si priebeh vyplňovaní Vašej objednávky, uloženie registračných údajov a obsahu nákupného košíka;] [Reklamné Cookies, ktoré umožňujú zobrazenie cielenej reklamy, zdieľanie Webových stránok na sociálnych sieťach či vkladanie komentárov k produktom.] Cookies je možné odstrániť pomocou nastavenia Vášho prehliadača. Ten je rovnako možné nastaviť tak, Cookies automaticky neboli ukladané. Ak však zablokujete, vypnete či inak odmietnete niektoré Cookies, Webové stránky sa nemusia zobrazovať správne alebo nebude možné využívať niektoré služby či funkcie Webových stránok.

 

Práva dotknutých osôb

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Vám patrí nasledujúce predpisy na ochranu Osobných údajov zaručená práva: právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe; právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám o tom, ktoré Vaše Osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané; právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípade tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov; právo na vymazanie spracúvaných Osobných údajov; právo na obmedzenie spracovanie Osobných údajov; právo získať Osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému osobe; právo byť informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov; právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov; a právo podať sťažnosť u dozorného úradu, tj. na Úrade pre ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, poprípade dátovú schránkou na adresu qkbaa2n. Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u Spoločnosti, ako správca údajov písomne ​​na nižšie uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@perlomat.cz. / Vít Jan, Brno, Královo Pole, Vodova 1556/18a, 61200

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

 


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.perlomat.sk je Marcela Janová, IČO
01740253

, so sídlom na adrese Vodova 1556 / 18A, Brno, 61200, CZ. Na túto adresu sa obracajte so všetkými prípadnými otázkami aj reklamáciami. Svoje otázky môžete podať tiež elektronicky na email info@perlomat.cz.


Základné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ eshopu www.perlomat.sk teda Marcela Janová s adresou Vodova 18A, Brno, 61200 (IČO
01740253) Kupujúci svojou objednávkou v eshope potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom v momente odoslania objednávky. Predávajúci prehlasuje, že zatiaľ nie je platca DPH a že na eshopu ponúka prevžne tovar vlastnej výroby. (Samotné šperky sú vždy vlastnej výroby.)
1. Dodacia lehota: Tovar odosíláme najneskôr do troch dní

Prevažná väčšina ponúkaného tovaru je skladom a zásielky odosielame po obdržaní Vašej platby. Expedícia prebieha najneskôr do troch pracovných dní od úhrady tovaru. Termín dodania tovaru pripravovaného na zákazku stanovuje predajcu individuálne po dohode so zákazníkom.


2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Tovar objednávate prostredníctvom eshopu a nákupného košíka. Prípadné nákady na komunikáciu na diaľku si nesie kupujúci na vlastné náklady (- napr. Náklady na telefón v prípade telefonických dotazov - tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby podľa cenníka Vášho operátora) Pro zdárne vytvorení objednávky vyplní zákazník kontaktné údaje ako sú email, telefón, doručovacia a fakturačná adresa (líši li sa táto od doručovacej adresy) a odoslaním objednávky udelí zákazník súhlas s obchodnými podmienkami a súhlas s nakladám s osobnými údajmi. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci emailom potvrdenie objednávky. Potvrdením objednávky dochádza k uravření kúpnej zmluvy.

Vzniknutú zmluvu ktorá obsahuje dohodnutú cenu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch zúčastnených strán, alebo na základe zákonných dôvodov. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, Mohu byť riešené výlučne podľa práva Českej republiky. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku.
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať objednaný tovar a podstúpiť kupujúcemu vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a tovar prevziať. Tovar zasielaný poštou je považovaný za odovzdaný v momente doručenia prepravcom. Tovar je považovaný za chybný, ak nemá predajcom sľúbené vlastnosti. (Tu predávajúci upozorňuje, že vzhľadom na predmet predaja akým sú perly nie je z povahy tovaru za chybu považovaná ľahká farebná odlišnosť v odtieni perál. V tomto prípade môže kupujúci využiť možnosť vrátenia tovaru v 14 dennej lehote.) Za vadu plnenia je ale považované dodanie iného ako objednaného tovaru. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa taká chyba prejaví až neskôr. Kupujúci je povinný si tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a je povinný sa presvedčiť o jeho vlastnostiach a množstve. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od prepravcu. V prípade, že kupujúci neprevezme objednané alebo aj už uhradenej tovar v termíne do 14 dní a ak je tovar vrátený späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený po predchádzajúcom upozornení kupujúceho ponúknuť tovar do ďalšieho predaja. Prípadná už kupujúcim uhradená cena tovaru bude potom kupujúcemu vrátená späť na účet do 14 dní od obdržania neprevzatého tovaru predávajúcemu. To isté platí aj vtedy, ak váha kupujúci s platením objednaného tovaru, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené. Predávajúci čaká na platby za objednaný tovar najneskôr do 5 pracovných dní, potom je predávajúci oprávnený uvoľniť tovar na ďalší predaj.

Objednané a uhradené zbožie zasiela predajca s Českou poštou na doručovaciu adresu uvedenú u objednávky. Vyplnením objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami Perlomatu a súhlasí so zhromažďovaním osobných údajov. Dáta sú dôverné a budú využité iba pre vzájomnú internú komunikáciu medzi predajcom a zákazníkom a na vybavenie objednávok.


3. Platba za tovar:

Platbu za tovar môžete vykonať vopred prevodom na nasie účty. Pre zahraničných zákazníkov je určený eurový účet vedený u Fio banky (ČÚ: 2100979825, IBAN: SK6083300000002100979825). Podklady pre vykonanie platby prevodom Vám pošleme elektronicky pri potvrdení Vašej objednávky. Faktúru obdrží zákazník po úhrade ceny na email uvedený v objednávke v deň odoslania zásielky alebo najneskôr v deň prevzatia objednávky / zásielky. Daňové doklady a objednávky sú elektronicky uložené na strane predávajúceho minimálne po dobu piatich rokov a v prípade potreby sú zákazníkovi k dispozícii.

 

4. Doprava a poštovné:

Tovar zasielame Českou poštou ako cenné písanie. Zásielky odosielame dvakrát týždenne, obyčajne v útorok a vo štvrtok alebo v piatok, podľa objemu objednávok.

Neprevezme li zákazník tovar od doručovateľa -napr. Slovenskej pošty v stanovenej lehote alebo nevyzdvihne li si tovar v dohodnutom termíne a nereaguje li na komunikáciu zo strany dodávateľa do troch dní od doručenia výzvy na prevzatie, je takéto konanie považované za odstúpenie od kúpnej zmluvy. Boli li zákazníkom uvedené chybné alebo nepresné doručovacie údaje, ide prípadná vzniknutá škoda na poštovnom a balnom za zákazníkom. Neprevzal li zákazník tovar prípadná vrátená suma z objednávky bude o túto čiastku za vzniknutú škodu ponížená.

 

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka:

V súlade s Občianskym zákonníkom môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia zakúpeného tovaru. Výnimku tvorí tovar vyrobený priamo na zákazníkovu objednávku - tovar vyrobený na mieru. Ak chcete tovar vrátiť, je potrebné nás písomne informovať (emailom) o odstúpení od kúpnej zmluvy a tovar do 14 dní po jeho obdržaní vrátiť nepoškodený, bez známok používania. Pri zasielaní vráteného tovaru poštou ho zasielajte vždy ako poistenú zásielku, aby bolo možné doložiť jeho odoslania a aby šperky boli poistené. Súčasť tovaru tvoria aj škatuľky s firemným logom a certifikáty, preto ich pošlite späť spolu s tovarom. Rovnako je potrebné pribaliť doklad o odstúpení od kúpnej zmluvy (pozri ďalej) a vystavenú faktúru alebo jej číslo. Ak zákazník nevráti späť s tovarom firemné darčekové krabičky či iné obaly a certifikáty s logom Perlomatu, zákazníkovi vrátená suma bude znížená o ich hodnotu. Súčasťou vrátenej čiastky je aj zákazníkom pôvodne uhradené poštovné za dopravu tovaru k zákazníkovi (platí len pre poplatok cenné písanie, nevraciame poplatok za platbu na dobierku). Sumu je možné vrátiť jedine na účet, z ktorého bola vykonaná platba pri nákupe. V prípade, že bol tovar zákazníkovi pôvodne doručený na dobierku, je vo formulári na odstúpenie od zmluvy nutné vyznačiť bankový účet, na ktorý sa má suma vrátiť. Vrátený tovar nikdy neposielajte na dobierku, pretože v takomto prípade nie je možné skontrolovať jeho stav. Z tohto dôvodu dobierky nepreberáme a vrátenie tovaru nebude touto cestou akceptované. Nevraciame naspäť poštovné, ktoré zákazník vynaloží na doručenie vráteného tovaru k predajcovi, pokiaľ vracia tovar v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že tovar, ktorý bol vyrobený alebo upravený na objednávku, naspäť neprijímame. Po individuálnej dohode je možné vrátenie hodnoty za materiál, ktorý sa dá znovu spracovať. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k stiahnutiu nižšie, samozrejme môžete použiť aj vlastné formuláciu odstúpenia od zmluvy, pokiaľ bude obsahovať všetky potrebné informácie (podľa nášho formuláru). Vrátený tovar zašlite Slovenskou poštou ako cenné písanie s udanou zodpovedajúcou hodnotou danej zásielky. Je to dôležité pre bezpečné zaistenie tovaru pri jeho vrátení. Viditeľne poškodené zásielky nepreberáme a zákazník alebo ten, kto zásielku podal, je sám zodpovedný za vyriešenie reklamácie so Slovenskou poštou.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho:

V prípade, že potrebné údaje nebudú dostatočne vyplnené, alebo ak dopytovaný tovar už nebude na sklade, nebudeme Vám môcť vyhovieť a o ďalšom postupe Vás budeme okamžite informovať emailom alebo telefonicky.

 

 

7. Reklamačný poriadok:

Zakúpený tovar si pri dodaní starostlivo skontrolujte, o prípadných nezrovnalostiach nás čo najskôr informujte.

Automatická dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným alebo neopatrným zaobchádzaním (deformácia šperku, jeho pretrhnutie a pod.). Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v následku bežného používania v súlade so zákonom 136/2002 Zb. par. 619 ods. 2. Opotrebením vzniknutým pri bežnom používaní sa rozumie oxidácia striebra, oter rhodiovania, poškriabania povrchu, prodretie hodvábu uzlíkovaných šperkov a pod.

Záručná doba začína plynúť dňom, kedy bol tovar doručený alebo osobne prevzatý.

Pri reklamácii je dobré dodať tovar adekvátne zabalené, aby cestou nemohlo dôjsť k ďalšiemu poškodeniu tovaru. K reklamácii priložte reklamačný formulár alebo faktúru či aspoň jej číslo a do správy uveďte ako reklamovaná závada vznikla.

O prijatí a riešenia reklamácie Vás budeme informovať v čo najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní.

V prípade oprávnenej reklamácie bude opravený alebo nový tovar zaslaný späť na náklady predávajúceho najneskôr v lehote 30 dní (zvyčajne do 14 kalendárnych dní). V prípade, že už nebude možné tovar opraviť či zaslať nový tovar na výmenu vráti predajca platbu za tovar späť kupujúcemu a to na číslo účtu, z ktorého bola platba zaslaná a to do 14 kalendárnych dní od zistenia, že oprava či výmena reklamovaného tovaru už nie je možná.

 

U reklamácií berte do úvahy niektoré konkrétne situácie vyplúvajůce z charakteristik materiálov, na ktoré sa obvykle reklamácia nevzťahuje: napríklad zotretie povrchovej úpravy kovu nosením, povolenie uzlíkovaných šperkov, prípadne predrenie nosením pri hodvábnych uzlíkoch, eventuálne pretrhnutie retiazky neopatrným zaškrtnutím. U perál navlečených na koži berte do úvahy, že im nesvedčí opakované namáčanie, koža môže oprýskať a na to sa tiež reklamácia nevzťahuje. Samozrejme aj v týchto prípadoch situáciu posúdime a budeme sa Vám snažiť pomôcť, ale je potrebné brať do úvahy, že je nutné sa k šperkom správať primerane opatrne a že prírodné materiály majú svoje limity.

 


Spôsob vybavenia reklamácie

O tom, či bude tovar opravený alebo vymenený za nový rozhoduje predajca individuálne podľa svojich možností. Kupujúci si môže zvoliť, či uprednostní vrátenie peňazí či opravu alebo výmenu, avšak iba v prípade ak má predávajúci možnosť tovar opraviť alebo vymeniť. Ak nie je možné tovar opraviť či vymeniť vracia predajca automaticky peniaze. Kupujúci bude v každom prípade vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 5 pracovných dní.

Tovar zasielaný späť alebo na reklamáciu neposielajte na dobierku, takto zaslaný tovar nemôžeme prijať.

 


8. Riešenie sporov

Ak by ste snáď s našimi službami neboli spokojní, kontaktujte nás na emailovej adrese: info@perlomat.cz. Budeme sa Vám snažiť vyjsť maximálne v ústrety. Ak by sa nám nepodarilo nájsť vyhovujúce riešenie situácie sme povinní Vás informovať, že máte zákonnú možnosť obrátiť sa so žiadosťou o urovnanie sporu na vecne príslušný subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov teda na Českú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz).

A ešte len keby sa spor nevyriešil žiadnym z vyššie uvedených spôsobov, (čo nepredpokladáme) je saozřejmě možné obrátiť sa aj na príslušné všeobecné súdy Českej republiky.

 
9. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 21. 5. 2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane jej súčastí a sú dostupné na www.perlomat.sk v sekcii Obchodné podmienky.